📣Swoją pięcioletnią kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich zakończył wspaniały człowiek, prof. Adam Bodnar. W tym czasie był głosem małych i dużych obywateli, bez względu na status społeczny, majętność, przynależność polityczną, wyznaniową i narodowościową. Był głosem nas wszystkich, pojedynczych Polaków.

Panie Adamie, w imieniu naszych podopiecznych, ich rodzin, ale także nas samych – przedstawicieli organizacji pozarządowej, serdecznie dziękujemy!