404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
  • Wielkość czcionki
  • kontrast
  • Dla niesłyszących
  • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Regulamin strony

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.  Postanowienia ogólne

1.1.       Niniejszy Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Fundację, warunki techniczne wymagane do świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

1.2.       Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3.       Fundacja udostępnia nieodpłatnie Użytkowników niniejszy Regulamin na stronie https://fundacjaiskierka.pl.

1.4.       Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu.

1.5.       Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

1.6.       Fundacja świadczy usługi zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.7.       Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do zachowania zgodnego z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

1.8.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Fundacja. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie https://fundacjaiskierka.pl.

1.9.       Ilekroć niniejszy Regulamin posługuje się jednym z poniższych pojęć, należy przez nie rozumieć:

 Dni robocze

oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, określonych właściwymi przepisami.;

Formularz rejestracji

oznacza formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.;

Formularz zamówienia

oznacza Usługę elektroniczną umożliwiającą zmierzanie do zawarcia Umowy sprzedaży

Fundacja  

oznacza Fundację ISKIERKA z siedzibą w Warszawie, ul. Wilcza 28/8, 00-544 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców, pod numerem  KRS 0000248546, NIP: 527-249-39-99,  REGON: 140406587.

Dane teleadresowe  Biura Fundacji są następujące:

telefonicznie pod numerem tel. tel./fax: 32/ 706 90 39

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zmianami);

Konsument

ma znaczenie nadane w art. 221 Kodeksu cywilnego;

Konto

oznacza usługę świadczoną elektronicznie przez Fundację na rzecz Użytkowania pozwalającą na gromadzenie i przechowywanie  danych Klienta (w tym jego danych osobowych i danych o Zamówieniach) chroniony hasłem i loginem.;

 Koszyk

 

oznacza element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika produkty do zakupu, 
a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.;

Narzędzie do wpłaty darowizn

oznacza Usługę elektroniczną  umożliwiająca zawarcie Umowy Darowizny

Panel Rodzica

oznacza Usługę elektroniczną świadczoną przez Fundację w celu publikowania przez Fundację informacji o istotnych sprawach związanych z obowiązywaniem i wykonywaniem Umowy o Subkonto, w tym również informowania o stanie środków na Subkoncie dziecka. Dostępny jest na stronie internetowej: https://panel.fundacjaiskierka.pl/user zarządzanej przez Fundację;

Profil

oznacza przestrzeń sieciową Użytkownika w Panelu Rodzica, powstającą po wygenerowaniu jej przez Fundację po zawarciu z Użytkownikiem Umowy o subkonto;

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin, wraz z wszystkimi jego załącznikami 
i we wszystkich wersjach. Regulamin jest dostępny na stronie https://fundacjaiskierka.pl.;

Serwis

oznacza zorganizowaną platformę informatyczną, prowadzoną w domenie fundacjaiskierka.pl, oraz https://panel.fundacjaiskierka.pl/user obejmującą Stronę internetową oraz Panel rodzica zarządzaną przez Fundację;

Sklep (Internetowy)

oznacza to wszelkie prowadzone przez Fundację strony internetowe za pośrednictwem których oferuje do sprzedaży rzeczy, w szczególności Stronę Internetową. Zasady dotyczące oferowania produktów przez Fundację określa odrębny regulamin dostępny na Stronie internetowej.;

Strona internetowa

oznacza stronę internetową w domenie internetowej fundacjaiskierka.pl wraz z wszystkimi jej podstronami, zarządzaną przez Fundację.;

Umowa Darowizny

Oznacza umowę darowizny w rozumieniu art. 888 kodeksu cywilnego na podstawie której Użytkownik daruje Fundacji sumę pieniężną.;

Umowa  Sprzedaży

oznacza umowę sprzedaży rzeczy zawartą pomiędzy Fundacją, 
a Użytkownikiem (lub osobą w imieniu której Użytkownik działa), zawieraną za pośrednictwem Sklepu;;

Umowa o subkonto

oznacza umowę zawartą pomiędzy Fundacją i Użytkownikiem 
o świadczenie  pomocy przez Fundację na rzecz dziecka i jego rodziny, polegającej na założeniu przez Fundację subkonta.;

Umowa o świadczenie usług

oznacza umowę zawartą pomiędzy Fundacją i Użytkownikiem 
o świadczenie Usług elektronicznych;

Usługa elektroniczna

oznacza usługę świadczona drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkownika w szczególności.: (1) Panel rodzica, (2) Narzędzie do wpłat darowizn, (3) Sklep Internetowy, oraz wchodzące w zakres jego funkcjonalności (a) Formularz zamówienia, (b) Konto

Użytkownik

oznacza (1) osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osobę prawna; albo (3) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej.;

Zamówienie

oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Zasady świadczenia Usług elektronicznych

2.1.   W ramach Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik uzyskuje możliwość skorzystania z Usług elektronicznych.  

2.2.    Do skutecznego korzystania z Usług elektronicznych niezbędne jest:

2.2.1.urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także

2.2.2.klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także

2.2.3.połączenie z siecią Internet, a także

2.2.4.zaktualizowana przeglądarka stron internetowych.

2.3.   Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności jest w pełni dobrowolne i nieodpłatne.

2.4.   Rozpoczęcie korzystania z Usługi elektronicznej jest równoznaczne z zawarciem Umowy 
o świadczenie usług.

2.5.   Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych, za szkody powstałe w związku 
z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Serwisu przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.

3.     Panel Rodzica

3.1.   Korzystanie z Panelu rodzica jest możliwe jedynie dla Użytkowników, którzy zawarli Umowę 
o subkonto.

3.2.   Zasady zawierania Umowy o subkonto określone zostały w odrębnych regulacjach lub uzgodnieniach z Fundacją.

3.3.   Do uzyskania dostępu do Panelu Rodzica, oprócz wymagań opisanych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu, wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, którego adres Użytkownik podał przy zawarciu Umowy o subkonto.

3.4.   Korzystanie z Panelu Rodzica jest możliwe po zalogowaniu się do Profilu.

3.5.   Hasło do Profilu jest wysyłane przez Fundację na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w Umowie o subkonto, po zawarciu Umowy o subkonto. Po pierwszym zalogowaniu Użytkownik powinien zmienić hasło do Profilu

3.6.   Loginem do Profilu jest adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Umowie 
o subkonto.

3.7.   Usługa elektroniczna Panel rodzica świadczona jest nieodpłatnie i jest świadczona przez czas obowiązywania Umowy o subkonto.

3.8.   W momencie zakończenia Umowy o subkonto, Użytkownik traci dostęp do Panelu rodzica i tym samym Usługa ta wygasa.

3.9.   Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Profilu (rezygnacji z korzystania Panelu rodzica) poprzez wysłanie stosownego żądania do Fundacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjaiskierka.pl lub też pisemnie na adres: Biuro Fundacji ISKIERKA ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów

4.     Narzędzie do wpłaty darowizn

4.1.   Korzystanie z Narzędzia do wpłaty darowizn jest możliwe dla Użytkownika na Stronie internetowej po wybraniu zakładki ”wpłać darowiznę” w zakładce „jak pomóc” oraz wybraniu formy płatności, lub bezpośrednio przez adres internetowy: https://fundacjaiskierka.pl/wesprzyj/. Po poprawnym wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku „przejdź do płatności” Użytkownik jest przekierowany na stronę https://go.przelewy24.pl/ administrowaną przez agenta rozliczeniowego PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327), na której przeprowadzony zostaje dalszy proces płatności.

4.2.   Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za proces płatności dokonany za pośrednictwem agenta rozliczeniowego PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327) administratora strony https://go.przelewy24.pl/

4.3.   Korzystanie z Narzędzia do wpłaty darowizn nie wymaga żadnego procesu rejestracji, ani podawania danych Użytkownika. Podanie danych Użytkownika może jednak ułatwić proces identyfikacji wpłat dla potrzeb podatkowych Użytkownika.

4.4.   Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy do przekazania Użytkownikowi potwierdzenia płatności.

4.5.   Jeśli Użytkownik chce otrzymać potwierdzenie dokonania wpłaty darowizny powinien skontaktować się w tej sprawie z Fundacją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjaiskierka.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48/32/ 706 90 39, lub też pisemnie na adres: Biuro Fundacji Iskierka ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów.

4.6.   Usługa Narzędzie do wpłaty darowizn świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dokonania wpłaty darowizny przez Użytkownika albo 
z chwilą wcześniejszego zaprzestania próby dokonania wpłaty darowizny za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

5.     Usługi dostępne w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego

5.1.   Usługa Sklepu Internetowego świadczona jest w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.2.   W zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego na Stronie internetowej dostępne są Usługi elektroniczne: Formularz zamówienia oraz Konto.

5.3.   Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży zostało uregulowane w odrębnym regulaminie dostępnym na Stronie internetowej.

5.4.   Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym.

5.5.   Złożenie Zamówienia wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia oraz naciśnięcia pola „kupuję i płacę”. Do momentu naciśnięcia pola „kupuję i płacę” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.

5.6.   Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo 
z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Użytkownika.

5.7.   Do korzystania z Konta oprócz wymagań opisanych w pkt. 2.2 niniejszego Regulaminu, wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.8.   Korzystanie z Konta jest możliwe po zarejestrowaniu się za pomocą Formularza rejestracji.

5.9.   Zarejestrowanie się wymaga prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracji i zaznaczenia pola: „stworzyć konto?”.

5.10.        Powiadomienie o założeniu Konta zostaje wysłane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

5.11.        Korzystanie z Konta nie wymaga aktywacji, ani potwierdzenia jego założenia.

5.12.        Korzystanie z Konta wymaga zalogowania się przy użyciu loginu tj. adresu poczty elektronicznej podanego w czasie rejestracji i hasła podanego w procesie rejestracji.

5.13.        Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji 
z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Fundacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjaiskierka.pl lub też pisemnie na adres: Biuro Fundacji Iskierka ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów.

6.     Zasady korzystania z Usług elektronicznych dostępnych w Serwisie

6.1.   Wszelkie treści i informacje zawarte w Serwisie oraz jego oprogramowanie, wszystkie oznaczenia Fundacji, logo, i znaki towarowe, stanowią przedmiot przysługujących Fundacji praw własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać z Serwisu, oznaczeń, logo i znaków towarowych Fundacji na niej zawartych, wyłącznie na tych polach eksploatacji jakie zostały wyraźnie wskazane w Regulaminie, co w szczególności oznacza, że nie może dokonywać 
w Serwisie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, kopiować ją, badać jej kod źródłowy, prowadzić reverse engineering, deasemblować, powielać, kopiować, rozpowszechniać wyświetlać opracowań, ani tłumaczyć kodu źródłowego, nie może dokonywać jakiegokolwiek innego oddziaływania czy wpływania na pracę i integralność Serwisu, nie może umieszczać w Serwisie jakiegokolwiek oprogramowania a zwłaszcza oprogramowania typu malwere. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Regulaminu Fundacja może zablokować lub usunąć Profil lub Konto, a także wstrzymać świadczenie wszelkich innych Usług elektronicznych .

6.2.   Użytkownik nie może korzystać z Serwisu, ani wykorzystywać go w sposób niezgodny 
z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W przypadku naruszenia niniejszego punktu Regulaminu Fundacja może zablokować lub usunąć Profil lub Konto, a także wstrzymać świadczenie wszelkich innych Usług elektronicznych.

6.3.   Fundacja niezwłocznie poinformuje Użytkownika o skorzystaniu z uprawnień wynikających z pkt. 6.2 i pkt. 6.3 wysyłając w tej sprawie odpowiednie oświadczenia i informacje na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z tych uprawnień nie ogranicza prawa do domagania się przez Fundację odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych 
w odpowiednich przepisach prawa.

7.     Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług

7.1.   Użytkownik może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy o świadczenie usług odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

7.2.   Z wyłączeniem Profilu Rodzica i Konta, zaprzestanie korzystania z Usług elektronicznych poczytuje się za odstąpienie od Umowy o  świadczenie usług.

7.3.   Od Umowy o świadczenie usług: Profilu Rodzica i Konta, Użytkownik  może odstąpić, składając oświadczenie stanowiące załącznik 1 do Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@fundacjaiskierka.pl lub też pisemnie na adres: Biuro Fundacji Iskierka ul. Targowa 5, 41-503 Chorzów.

8.     Postępowanie reklamacyjne

8.1.   Użytkownik w każdej chwili ma prawo złożyć reklamację na sposób działania Usług elektronicznych świadczonych przez Fundację.

8.2.   Reklamacje Użytkownik może składać elektronicznie, wysyłając je na adres poczty elektronicznej biuro@fundacjaiskierka.pl

8.3.   Składając reklamację Użytkownik wskazuje w niej swoje imiona, nazwiska, adres i/ lub adres poczty elektronicznej  a także opisuje powody złożenia reklamacji.

8.4.   Fundacja dołoży starań by reklamacje rozpoznawać niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia ich złożenia.

8.5.   Na reklamacje Fundacja odpowiada w formie elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym adres poczty elektronicznej.

9.     Postanowienia końcowe

9.1.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dalszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

9.2.   W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.

9.3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem [01.02.2022 r.] .

 

ZAŁĄCZNIK 1

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

..........................................   

..........................................   

..........................................   

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: ………………… zawartej w dniu: …………………..

 

                                                                                                                                                      Podpis:

                                                                                                                                             …………………………….

 

(*) – niepotrzebne skreślić