404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
404 Nie znaleziono niektórych zasobów.
Przejdź do treści
Ustawienia
 • Wielkość czcionki
 • kontrast
 • Dla niesłyszących
 • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Badania naukowe

Badania naukowe

Wspieramy rozwój wiedzy z zakresu skuteczniejszej diagnostyki

badania

Od 2009 roku finansujemy ogólnopolskie badania naukowe w zakresie skuteczniejszej diagnostyki w dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej. 
MONITOROWANIE MINIMALNEJ CHOROBY RESZTKOWEJ U DZIECI Z OSTRA BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ METODĄ  8-KOLOROWEJ CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ” , projekt którego głównym wykonawcą jest  prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański reprezentujący zabrzański Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Projekt badawczy został wyłoniony na drodze konkursowej  i pozytywnie zaopiniowany przez krajowego konsultanta: prof. dr hab. med. Jerzy R. Kowalczyka, Krajowego Konsultanta ds. Onkologii i Hematologii Dziecięcej 

„…Uważam że proponowana praca jest bardzo ważna dla rozwoju onkologii dziecięcej w Polsce i ma duże znaczenie zarówno w  aspekcie badawczym, jak i w aspekcie praktycznym”  

 • Praca pt.: „The immunophenotypes of blast cells in B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia:  How different are they from their normal counterparts?”, która powstała między innymi dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA, została wybrana najlepszą pracą z zakresu cytometrii klinicznej 2014-2015. Jednym z elementów nagrody była prezentacja pracy na kongresie European Society of Clinical Cell Analysis (ESCCA).

Od rozpoczęcia finansowania badaniem objęto 150 pacjentów z ALL, leczonych zgodnie z programem  ALLIC BFM 2002  w ośrodkach Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Białaczek i Chłoniaków. U wszystkich pacjentów zidentyfikowano immunofenotyp swoisty dla danej białaczki. Próbki szpiku kostnego poddano analizie z wykorzystaniem 8-kolorowej cytometrii przepływowej w dniu 15 (110 pacjentów), 33 (120 pacjentów) oraz 84 (95 pacjentów). W wyniku przeprowadzonych badań potwierdzono założenia projektu, że wieloparametryczna cytomeria przepływowa jest wiarygodną metoda pozwalającą na monitorowanie minimalnej choroby resztkowej podczas leczenia ALL u praktycznie wszystkich pacjentów.

Publikacje:

Polska Agencja Prasowa, Nauka w Polsce, 12.05.2016 
Moc nowoczesnej diagnostyki, Rynek Zdrowia, kwiecień 2012 
Iskierka wspiera badania, Polska Dziennik Zachodni, 2010.05.12 
Zachować czujność onkologiczną, Pro Medico, 2010.05 
Fundacja Iskierka pomaga walczyć z rakiem, Gazeta Wyborcza, 2010.02.05

Wyniki uzyskane w ramach grantu przedstawiono w wystąpieniach konferencyjnych:

 • 44th Congress of the International Society of Paediatric Oncology (SIOP) 2012, Londyn, Wielka Brytania, 5-8 październik 2012 r. 
  VI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Łódź, 30 maj-1 czerwiec 2012 r. 
  8th EuroFLOW Educational Workshop Europejskiego Konsorcjum Badawczego, Katowice, 24 marca 2012 r. 
  XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Lublin, 16-18 września 2011 r. 
  11th Euroconference on Clinical Cell Analysis, Dublin, Ireland, 14-17 wrzesień 2011 r. 
  XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Szczecin, 9-11 czerwca 2011 r. 
  I Kongres  Cytometrii w Kazimierzu  nad Wisłą, 12-15 maj 2010 r. 
  V Zjazd  Polskiego Towarzystwa Onk ologii i Hematologii Dziecięcej  w Międzyzdrojach , 26-29 kwietnia 2010 r.

Dzięki wsparciu Fundacji ISKIERKA projekt zakończył się sukcesem i stworzono podwaliny nowoczesnego monitorowania leczenia dla dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną z całej Polski. Ponadto ww. temat badawczy jest kontynuowany dzięki grantowi z Unii Europejskiej i dzięki wsparciu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Fundacja ISKIERKA również zdecydowała o kontynuacji dofinansowania prowadzonych badań.

Szczegóły dot. prowadzonych prac:

W 2018 roku kontynuowano prowadzone również w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych badania mające na celu:

- ustalenie immunofenotypu białaczkowo-swoistego do monitorowania minimalnej choroby resztkowej za pomocą techniki 8-kolorowej cytometrii przepływowej wg standardów grupy badawczej EuroFlow; wprowadzono oznaczanie nowych antygenów białaczkowo-swoistych CD73, CD86, CD304 i CRLF2 
- ocenę bardzo wczesnej odpowiedzi na leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej w 15 dniu chemioterapii poprzez monitorowanie minimalnej choroby resztkowej przy pomocy wcześniej zidentyfikowanych immunofenotypów białaczkowo-swoistych; pozwoliło to na pełne uczestnictwo w programie ALL-IC BFM 2009 i w nowym protokole leczenia AIEOP-BFM 2017; 
- ocenę minimalnej choroby resztkowej przy zakończeniu leczenia indukującego remisję w ostrej białaczce limfoblastycznej tj. w dniu 33 i 12 tygodniu chemioterapii; 
- ocenę minimalnej choroby resztkowej u pacjentów po wznowie białaczki.

Grant Fundacji ISKIERKA pozwolił również na kontynuowanie w zabrzańskiej pracowni cytometrii przepływowej międzynarodowego programu kontroli jakości oznaczania minimalnej choroby resztkowej NEQUAS. 

W 2018 r. nadal prowadzono intensywne prace nad doskonaleniem technik badań genetycznych dla pełnej charakteryzacji grupy pacjentów poddawanych monitorowaniu minimalnej choroby resztkowej. Rutynowo wykonywano badania metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) z wykorzystaniem 4 różnych zestawów sond, które umożliwiają wykrycie zmian na poziomie genetycznym (fuzji genowych, rearanżacji) będących markerami prognostycznymi kluczowymi w diagnostyce ostrej białaczki limfoblastycznej. Ponadto doskonalono metodykę hodowli in vitro szpiku kostnego i krwi obwodowej w celu analizy i oceny kariotypu w kontekście wykrywania zmian chromosomowych występujących w ostrej białaczce limfoblastycznej. Zoptymalizowano również metodykę klasycznego barwienia preparatów dla uwidocznienia wzoru prążkowego chromosomów (GTG), który służy identyfikacji poszczególnych chromosomów kariotypu i ewentualnych anomalii w ich liczbie lub/i strukturze. Kilkukrotnie wykonano barwienie sekwencyjne polegające na wybarwieniu prążkowym chromosomów, a następnie na zastosowaniu sond FISH na tych samych metafazach w celu weryfikacji/potwierdzenia ewentualnych zmian wykrytych metodą GTG. Kontynuowano również oznaczanie amplifikacji genu N-myc u pacjentów z Neuroblastomą.

Wyniki uzyskane w ramach grantu zostały wykorzystane w 2018 roku w publikacji:

Sędek Ł, Theunissen P, da Costa ES, van der Sluijs-Gelling A, Mejstrikova E, Gaipa G, Sonsala A, Twardoch M, Oliveira E, Novakova M, Buracchi C, van Dongen JJM, Orfao A, van der Velden VHJ, Szczepański T; EuroFlow Consortium: Differential expression of CD73, CD86 and CD304 in normal vs. leukemic B-cell precursors and their utility as stable minimal residual disease markers in childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia. J Immunol Methods. 2019; in press. (ze wskazaniem Fundacji jako fundatora grantu)

Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM i Ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu. Jest autorem ponad 120 prac naukowych, z których ponad połowa ukazała się w cenionych czasopismach medycznych. Tuż po studiach wyjechał na stypendium naukowe na Uniwersytet Erazma w Rotterdamie, gdzie później także pracował. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. Stevena Hogendijka za najlepszą medyczną rozprawę naukową w dziedzinie medycyny oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną w 2006 roku. Od marca 2020 roku Rektor Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego.

Projekt badawczy wspiera również firma: