Przejdź do treści
Ustawienia
 • Wielkość czcionki
 • kontrast
 • Dla niesłyszących
 • switch to english page
Fundacja Iskierka
ORGANIZACJA POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA RZECZ DZIECI
Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Childhood Cancer International EUROPE Logo
Nasze social media
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA RZECZ DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ

Statut

Statut fundacji iskierka

Tekst jednolity

uwzględniający zmiany dokonane uchwałami Rady Fundacji ISKIERKA z dni: 4 lutego 2008 r., 4 lutego 2009 r., 7 marca 2011 r., 26 września 2012 r., 1 sierpnia 2014 r. oraz 26 października 2015 r.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Fundacja pod nazwą ”Fundacja ISKIERKA”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: spółkę Martix.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000089393, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Iwonę Starzyk-Wojnar w kancelarii notarialnej w Warszawie, Al. Solidarności, w dniu 17 listopada 2005 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4.

Właściwym ministrem jest minister właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej.

§ 5.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6.

Celami Fundacji są:

 1. pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom,
 2. ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,
 3. wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 4. promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych.

§ 7.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego (w tym leczniczego, rehabilitacyjnego itp.) oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci oraz inne formy finansowania leczenia, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, co odpowiada podklasom:
   • 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
   • 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
   • 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
   • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  2. organizowanie rehabilitacji co odpowiada podklasom:
   • 86.10.Z Działalność szpitali
   • 86.10.Z Działalność szpitali
   • 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
   • 86.90.D Działalność paramedyczna;
  3. pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe,
  4. organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,

   przy czym pkt. b) i c) stanowią działalność sklasyfikowaną w podklasach

   • 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   • 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  5. wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1, co odpowiada podklasie 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej;
  6. organizowanie różnorodnych form terapii, angażującej ich w działalność artystyczną, sportową, prezentowania oraz nagłaśniania ich osiągnięć, zwłaszcza poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, sportową i turystyczną, odpowiadającą podklasom:
   • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
   • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
   • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
   • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
   • 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
   • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
   • 22.19.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
   • 22.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
   • 23.19.Z – Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
   • 23.49.Z – Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
   • 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
   • 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek
   • 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
   • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
   • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
   • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
   • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
   • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
   • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
   • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
   • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
  7. prowadzenie działalności badawczej co odpowiada podklasie 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji, co odpowiada podklasie 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. Wskazane w pkt. 1 podklasy odnoszą się do klasyfikacji PKD 2007.
 3. Wskazane w pkt. 1 przedmioty działalności są również wykonywane w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 40.000,00 (czterdzieści tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochodów z majątku Fundacji;
  5. odsetek bankowych,
  6. dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność, o której mowa w § 6 i 7 Statutu.

§ 11.

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 12.

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, Patrona Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowych.

§ 12 a

Nie rzadziej niż raz na 3 lata przeprowadzana będzie przez podmioty niezależne kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych Fundacji a także kontrola sprawozdań finansowych Fundacji.

§ 12 b

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, określonej w § 6 i 7 niniejszego Statutu. Zysk osiągnięty z prowadzenia tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Fundacji.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), działalność w zakresie:
  • 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  • 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
  • 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  • 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
  • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  • 58.11.Z – Wydawanie książek,
  • 58.12.Z – Wydawanie wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych),
  • 58.13.Z – Wydawanie gazet,
  • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
  • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
  • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
  • 73.11.7 – Działalność agencji reklamowych
  • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 3. Działalność gospodarcza Fundacji nie może dotyczyć tego samego przedmiotu działalności co działalność wykonywana w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność gospodarcza w zakresie podklas 85.59.B oraz 85.60.Z może być wykonywana wyłącznie w zakresie w jakim nie stanowi wykonywania celów Fundacji realizowanych za pośrednictwem działań wskazanych w § 7 Statutu.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji wymagająca stosownego zezwolenia, koncesji lub wpisu do odpowiedniego rejestru zostanie rozpoczęta najwcześniej z dniem uprawomocnienia się decyzji w sprawie wydania zezwolenia lub koncesji lub z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru.
 5. W razie rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej wartość środków przeznaczonych na prowadzenie tej działalności wyniesie co najmniej 1.000 (tysiąc) złotych.
 6. Działalność gospodarcza wykonywana przez Fundację nie może polegać na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Władze Fundacji

§ 13.

 1. Władzami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji
  2. Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§ 14.

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków powoływanych na trzyletnią kadencję. Członków Rady Fundacji i ich liczbę powołuje i ustala Patron Fundacji, a także, w przypadkach określonych w niniejszym przepisie, Rada Fundacji. Patronem Fundacji jest p. Marek Kobiałka (zam. w Warszawie, posiadający numer PESEL 53031704179). Patron Fundacji jest uprawniony do powołania siebie na stanowisko członka Rady Fundacji (w tym również na stanowisko jej przewodniczącego). W przypadku śmierci Patrona Fundacji lub długotrwałej niemożności podjęcia przez niego decyzji co do składu osobowego oraz ilości Rady Fundacji (np. z powodu zaginięcia, długotrwałej choroby, lub długotrwałej nieobecności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), Rada Fundacji będzie ustalała liczbę oraz powoływała jej członków. Rada Fundacji może na kolejną kadencję powołać również osoby ze swojego grona.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Patron Fundacji nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
  1. pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. Członkowie Rady Fundacji nie podlegają Zarządowi Fundacji w zakresie wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.

§ 15.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Patrona Fundacji, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 18.

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
 2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  2. uchwalanie regulaminów,
  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
  5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji Rady Fundacji,
  6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach lub w trybie obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w tym trybie. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Wymagania dotyczące członków Zarządu

§ 20 a

 1. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru Fundacji oraz likwidator odpowiada wobec Fundacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu Fundacji, chyba że nie ponosi winy.
 2. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru oraz likwidator Fundacji powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności.
 3. Członek organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru Fundacji, wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności

Sprawozdania

§ 20 b

 1. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
 3. Fundacja podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.
 4. Fundacja, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie finansowe i merytoryczne w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zmiana Statutu

§ 21.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z fundacją

§ 22.

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czy jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 24.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.