Celami statutowymi Fundacji ISKIERKA są:

 • pomoc, w tym pomoc społeczna, dzieciom i młodzieży chorym na choroby nowotworowe oraz ich rodzinom,
 • ochrona i promocja zdrowia oraz ratowania życia dzieci,
 • wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa wśród grup wykluczonych

Fundacja ISKIERKA realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu (w tym sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego) oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia dzieci oraz inne formy finansowania leczenia, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą,
 • organizowanie rehabilitacji,
 • pomoc finansową i rzeczową dla dzieci cierpiących na choroby nowotworowe,
 • organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność w zakresie ratowania zdrowia lub życia dzieci, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw,
 • organizowanie różnorodnych form terapii dla podopiecznych, angażującej ich w działalność artystyczną, sportową, prezentowania oraz nagłaśniania ich osiągnięć, zwłaszcza poprzez działalność edukacyjną, wydawniczą, kulturalną, sportową i turystyczną,
 • prowadzenie działalności badawczej,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym celach działania Fundacji.